KONTAKT

INWESTOR


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Ul. Powstańców Śląskich 186, 43-139 Wrocław
tel.centr. 71 334 73 00, fax 71 367 17 69
e-mail:
sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA


Sweco Engineering Sp. z o.o.
ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków
tel. +48 12 411 21 02; fax +48 12 411 12 65
e-mail: office@sweco.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

• Adres do korespondencji: ul Wronia 53, 00-874 Warszawa;
• Tel.: 22 375 88 88;
• E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna - Kłodzko”. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna - Kłodzko”. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy. Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
• Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.

AKTUALNOŚCI:

AKTUALNOŚCI

Ostatnia Aktualizacja:
04.12.2019r.

AKTUALNOŚCI:

03.01.2019r.
Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.