OPIS PROJEKTU

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 22+038 do km 34+867 (długość 12,829 km). Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny górzyste o dużej różnicy wzniesień.  Droga w stanie istniejącym posiada na całej długości odcinka drogi przekrój jednojezdniowy  z jezdnią o szerokości od 7 do 11m.
Inwestycja swym zakresem obejmuje m.in.:

► Rozbudowę drogi wraz z korektą łuków, dobudową pasów ruchu powolnego oraz podniesieniem nośności konstrukcji jezdni do 115 kN/oś,
► Przebudowę i rozbudowę skrzyżowań,
► Budowę chodników, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,
► Przebudowę i rozbudowę obiektów inżynierskich:
• Przepusty pod zjazdami - w zakresie wynikającym z projektowanej rozbudowy drogi,
• Mosty - w zakresie wynikającym z projektowanej rozbudowy drogi,
• Mury oporowe - w zakresie wynikającym z projektowanej rozbudowy drogi,
► Zabezpieczenie skarp,
► Przebudowę i budowę odwodnienia,
► Przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
► Wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
► Wyznaczenie nowych przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych oraz doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
► Budowę kanału technologicznego wraz ze studniami kablowymi,
► Budowę urządzeń ochrony środowiska - w zakresie wynikającym z projektowanej rozbudowy drogi,
► Przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Okres Realizacji:

Wykonawca Umowę na prace projektowe nr : O.WR.D-3.2413.71.2018 podpisał w dniu 03.01.2019r.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Ostatnia Aktualizacja:
09.11.2023r.

AKTUALNOŚCI:

20.01.2022r..
Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

23.12.2019r.
Spotkanie z udziałem Wójta Gminy Kłodzko.

18.11.2020r.
Spotkanie z przedstawicielami Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.