AKTUALNOŚCI

15.09.2023r.

Od 15 września 2023r. realizacja prac terenowych wynikających z Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/23 z dnia 31 maja 2023r. zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Szczytna – Kłodzko (Szczytna – Polanica Zdrój – Kłodzko) w km 22+000 – 34+894,21 (z wyłączeniem projektowanej rozbudowy DK8 w odrębnej procedurze obwodnicy Szalejowa Górnego tj. wyłączenie odcinka od km 28+766 do ok. km 31+327)”.

24.09.2021r.

Organ wydał Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko”. Aktualnie prowadzone są prace w zakresie sporządzenia oraz uzgodnienia Raportu oddziaływania na środowisko.

22.04.2021r.

Odbyła się Rada Gminy Szczytna podczas, której zaprezentowano rozwiązania rozbudowy DK8. W Radzie Gminy uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz Biura Projektowego.

18.03.2021r.

Przy udziale Przedstawicieli Gmin, Organów Administracji Państwowej odbyło się posiedzenie ZOPI etap materiałów do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (KIP).

04.01.2021r.

Sweco Consulting i Sweco Engineering od 4 stycznia 2021 połączyły się i z tego tytułu działają pod jedną nazwą: Sweco Polska sp. z o.o.

18.11.2020r.

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko. Podczas spotkania przedstawiono rozwiązania projektowe w zakresie przebudowy dróg gminnych.

23.12.2019r.

Odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Kłodzko. Na spotkaniu omówiono rozwiązania projektowe. Podczas spotkania Biuro Projektowe przedstawiło rozwiązania projektowe.

02.12.2019r.

Odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrza Szczytnej oraz Burmistrzem Gminy Polanica – Zdrój. Podczas spotkania Biuro Projektowe przedstawiło rozwiązania projektowe.

10.09.2019r.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem materiałów do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

23.07.2019r.

W siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego tj. Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko. Podczas spotkania Biuro Projektowe przedstawiło wariantowe rozwiązania, natomiast przedstawiciele gmin złożyli wnioski dotyczące przebiegu rozwiązań drogowych w zakresie swoich kompetencji.

02.04 – 03.04.2019r.

Odbyły się pomiary ruchu w zakresie relacji skrętnych na przebudowywanych skrzyżowaniach DK8 z drogami wojewódzkimi, drogami powiatowymi oraz drogami gminnymi. Pomiary te posłużą do opracowania Analizy i Prognozy Ruchu – opracowania niezbędnego do dalszych prac projektowych.

03.01.2019r.

Podpisanie Umowy nr O.WR.D-3.2413.71.2018 na prace projektowe pomiędzy Skarbem Państwa - GDDKiA reprezentowanym przez pełnomocników GDDKiA Oddział we Wrocławiu, a SWECO ENGINEERING Sp. z o. o.

07.11.2023r.

W dn. 07.11.2023r. wprowadzono Czasową Organizację Ruchu niezbędną dla przeprowadzenia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w ciągu drogi krajowej nr 8 na odc. Szczytna – Kłodzko.

15.09.2023r.

W dn. 15.09.2023r. Biuro Projektowe przystąpiło do robót terenowych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich. Roboty prowadzone są na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/2023 z dn. 31.05.2023r. zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża.

Ostatnia Aktualizacja:
09.11.2023r.

AKTUALNOŚCI:

03.01.2019r.
Podpisanie Umowy na prace projektowe.

02.04–03.04.2019r.
Odbyły się pomiary ruchu.

23.07.2019r.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

10.09.2019r.
Prace związane z przygotowaniem materiałów.

23.12.2019r.
Spotkanie z udziałem Wójta Gminy Kłodzko.

18.11.2020r.
Spotkanie z przedstawicielami Gminy Szczytna, Polanica Zdrój oraz Kłodzko.

więcej w dziale "Aktualności"

Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.